1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Ředitel střední školy zveřejňuje všechny informace k přijímacím zkouškám, požadavky na žadatele, kritéria přijetí a způsob hodnocení, plánovaný počet přijatých studentů na webových stránkách školy v těchto termínech:

-obory vzdělání s talentovou zkouškou do 31. října 2019
-ostatní obory vzdělání do 31. ledna 2020


Podávání přihlášek
Přihlášky dostanou děti s vysvědčením, bude na nich vyplněná hlavička a známky. Doma dopíšete školy, na které se dítě chce hlásit. Záleží na pořadí škol, na obou přihláškách musí být pořadí stejné. Dávají se 2 přihlášky na 2 různé školy, nebo na 2 obory v rámci jedné školy.
Termíny odevzdání přihlášek:
-obory vzdělání s talentovou zkouškou + obory konzervatoře do 30. 11. 2019
-ostatní obory vzdělání do 1. března 2020
V ten den už musí být přihláška fyzicky přítomna ve škole.


Přijímací zkoušky – termíny
-talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou dva termíny v období 2.–15. ledna 2020
-talentová zkouška v konzervatoři dva termíny v období 15.–31. ledna 2020
-talentová zkouška do oboru vzdělání gymnázium se sportovní přípravou dva termíny v období 2. ledna–15. února 2020
-jednotné zkoušky – čtyřleté obory vzdělání, nástavbové obory vzdělání 14. a 15. dubna 2020
-jednotné zkoušky – 6letá a 8letá gymnázia 16. a 17. dubna 2020
-školní přijímací zkoušky stanoví ředitel školy
Pokud je dítě v den přijímací zkoušky nemocné, je nutné ho do 3 dnů od konání zkoušky omluvit a doložit nemoc potvrzením od lékaře. Zkoušku vykoná v náhradním termínu.


Jednotné přijímací zkoušky – testy CERMAT
• konají uchazeči, kteří se hlásí do jakéhokoliv oboru vzdělání s maturitní zkouškou (nevztahují se na obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem, na obory, kde se koná talentová zkouška – mimo obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, tam ano)
• konají se formou písemného testu z českého jazyka a matematiky
• každý uchazeč koná jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech, do celkového hodnocení se mu započítává lepší výsledek v každém předmětu. Na každé škole nebo oboru, kam se hlásí, bude psát testy jednou. (První škola první termín, druhá škola druhý termín.)
• pokud se dítě hlásí na 1 obor s maturitou a 1 obor s výučním listem, píše testy jen jednou (pokud má maturitní obor na přihlášce na prvním místě, píše v prvním termínu, pokud na druhém místě, píše v druhém termínu)
• hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí nejméně 60 %, v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %
• ředitel školy může zároveň rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky (uchazeč pak píše testy CERMAT a zároveň dělá školní přijímací zkoušku) – informace najdete na webovkách té konkrétní střední školy.
• distribuci, zpracování a vyhodnocení testů provádí CERMAT
• jde o klasické vědomostní testy z předmětů, vzorové testy jsou zveřejněny na webové stránce cermat.cz .
CERMAT zpracuje výsledky do 28. 4. 2020, pošle je na školy, na které se dítě hlásí, škola má další 2 dny na vyhodnocení dalších kritérií a na rozhodnutí, zda bude dítě přijato, nebo ne.
Další kola přijímacího řízení – není omezen počet přihlášek, termíny a podmínky určuje střední škola
Odvolání
Je nutné poslat do 3 pracovních dnů. Nemá jednotný formulář, mnoho příkladových odvolání je možné najít na internetu.


Zápisové lístky
Vydávání zápisových lístků ředitelem základní školy žákům školy, kteří se hlásí do
oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2019
ostatních oborů vzdělání do 1. března 2020

ZL se musí dopravit na školu, kam je dítě přijato a hodlá tam skutečně nastoupit do 10 pracovních dnů od zveřejnění informací o přijetí.

Další informace, nejasnosti, konzultace  - výchovný poradce Mgr. Eva Solanská

konzultační hodiny: středa 13.45 – 14.30

nebo po telefonické domluvě 571 757 723 - kdykoliv

                                                                          Mgr. Eva Solanská, výchovný poradce

 

Zápisový lístek


K čemu slouží zápisový lístek:


 Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole.
 Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek.


Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje:


Pouze na uchazeče o denní formu studia


Kde uchazeč obdrží zápisový lístek:


 Uchazeč, který je žákem ZŠ, obdrží zápisový lístek na této základní škole (do 15. března).
 V ostatních případech na žádost vydá krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.
 U cizinců KÚ dle místa pobytu, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá.


Postup při odevzdávání zápisového lístku:


 Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním ZL řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení - zveřejnění rozhodnutí. U uchazečů s „ústavní výchovou“ může potvrdit ředitel příslušného zařízení.
 ZL se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět.


To neplatí v případě kdy:


 Uchazeč chce uplatnit zápisový lístek v rámci přijímacího řízení, kde byl přijat na základě odvolání.
 Uchazeč již uplatnil ZL na některý z oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat na „klasickou“ střední školu.


Náhradní zápisový lístek vydává orgán, který jej vydal.


 Na základě písemné žádosti.
 Čestné prohlášení, že nebyl a nebude ZL uplatněn.


Podpis uchazeče a zákonného zástupce nezletilého

 

Hledej

Nepřehlédněte

 

 

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 najdete zde

 

 

 

------------------------------------------

 

 

Dne 19. 11. proběhly volby do Školské rady. Výsledky jsou zde.  

 

------------------------------------------- 

 

 

Seznam sešitů pro 2. stupeň na školní rok 2020/21

zde

  

-------------------------------------- 

   

--------------------------------------- 

  

Schválený rozpočet naší školy na rok 2020 je v sekci Úřední deska.

 

 

 


 

 

sablony

 stonozka

ekovychova

ovocedoskol

proskoly