1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Minimální preventivní program

 

Škola:  ZŠ Videčská Rožnov pod Radhoštěm
Školní rok:   2017-2018
Metodik prevence: Mgr.Jana Křenková
Výchovný poradce: Mgr. Eva Solanská

Cíle programu:
Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže se v tomto školním roce zaměřuje především na aktivity v oblastech prevence:
a) násilí a šikanování (kyberšikana)
b)  záškoláctví
c)   kriminalita, delikvence, vandalismus aj. formy násilného chování
d)   užívání návykových látek ( kouření, alkohol), medikamentů, anabolik a dalších látek
e)   ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže
f)    diváckého násilí
g)    vytváření prosociálních postojů k druhému( citlivost, tolerance, respekt)
h)    xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus
i)    komerčního sexuálního zneužívání dětí

     Další cíle:
     Dobrá informovanost všech žáků školy v oblasti sociálně patologických jevů.
     Systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu
     Vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy.
     Podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností
     Začleňování méně průbojných žáků do kolektivu, odstranění nevhodného chování mezi  žáky.
     Zapojení celého pedagogického sboru do systému prevence
     Aktivní spolupráce s rodiči žáků, otevřenost vůči veřejnosti

Metody a formy, jakými budou dílčí aktivity řešeny   

Plán konkrétních  aktivit podporující primární prevenci
• výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních  ( I.stupeň účast na dopravním hřišti ),
       účast v projektu Prevence úrazů
• akce zaměřené na zvyšování právního povědomí ( besedy s městskou policií -program     „Policista je náš kamarád“, „Bezpečné chování“, „Trestná činnost mládeže …“ )
• zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání  apod. (beseda „Život v závislosti“, projekt „Jeden svět“,interaktivní výukový program „Drogy trochu jinak“)
• na základě průzkumu zaměřeného na zneužívání návykových látek věnovat i nadále zvýšenou pozornost prevenci kouření. Pokračovat v osvětě  v rámci hodin VO, VZ, třídnických hodinách atd. ( balíčky videoprogramů )
• dovednost volby správné životosprávy – poruchy příjmu potravy- mentální anorexie a bulimie ( blok v rámci hodin VZ, videoprojekce) 
• přednášky, besedy a pořady věnované sexuální výchově a prevenci AIDS  ( přednáška „Láska ano,děti ještě ne“)
•  cyklus preventivních programů o etických otázkách všedního dne
• zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí, lyžařského výcvikového kurzu, pobytů v přírodě, vánoční besídky, předtanečních žáků 8.tříd, sportovních  soutěží apod.
• podpořit rozvoj příznivých vztahů žáků v nově vniklých třídních kolektivech – adaptační pobyty pro 6. třídy
• pracovat na mapování konkrétních vztahů a sociálního klimatu ve třídách  a především v 6. – 7. třídách se snažit ve spolupráci se šk. psychologem rozvíjet komunikační a sociální dovednosti žáků
• akce zaměřená na boj proti hráčské závislosti „Beseda s gamblerem“
• průběžně v rámci výuky informatiky informovat a vést žáky k bezpečnějšímu užívání internetu /metodicky materiál Kyberšikana a její prevence, příručka pro učitele/
• pro žáky 8. 9. tř. zajistit powerpointovou prezentaci  „Bezpečně na internetu“
• organizování akcí směřující k oživení klimatu ve škole a zábavnou formou zpříjemnění školního prostředí ( Den Země, Den stromů,  Mikulášská nadílka, sportovní soutěže apod. )
• nabídka volnočasových aktivit (např.kroužek keramiky, informatiky, cizího jazyka aj.)
• účast v literárních, výtvarných, sportovních a jiných soutěžích
• ekologická výchova (výukové programy v rámci přírodovědné stanice, zapojení do různých ekologických soutěží, vycházky do přírody, očista okolí školy, třídění odpadu apod.

Další programy zařazeny průběžně dle aktuální nabídky!


Aktivity zaměřené na rodiče
•    seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek  a na webových stránkách školy
•    nabídka propagačních materiálů o návykových látkách
•    na schůzkách hovořit o nebezpečí drog zejména u starších žáků, kterým rodiče povolují účast na diskotékách
• beseda pro rodiče žáků 9. ročníků k volbě povolání

Ke zjištění aktuálního stavu sociálně negativních jevů ve škole jsou využívány dotazníkové práce, připomínky dětí, schránka důvěry, třídnické hodiny, hodiny předmětů výchovného charakteru. Zjišťování je průběžné.

Hledej

Nepřehlédněte

 

 

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 najdete zde

 

 

 

------------------------------------------

 

 

Dne 19. 11. proběhly volby do Školské rady. Výsledky jsou zde.  

 

------------------------------------------- 

 

 

Seznam sešitů pro 2. stupeň na školní rok 2020/21

zde

  

-------------------------------------- 

   

--------------------------------------- 

  

Schválený rozpočet naší školy na rok 2020 je v sekci Úřední deska.

 

 

 


 

 

sablony

 stonozka

ekovychova

ovocedoskol

proskoly