1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Školní psycholog

 

Služby školní psycholožky

Vážení rodiče,

od 1.3.2020 je možné v rámci školy využívat bezplatných poradenských služeb školní psycholožky Mgr. Evy Oralové, která Vám nabízí možnost diagnostického vyšetření Vašich dětí (IQ), ale také poradenskou činnost při problémech, které může Vaše dítě zažívat ve školním prostředí, v rodině i mimo ni apod.

Spolupráce se školní psycholožkou je však určena nejen Vašim dětem, ale i Vám. Ve škole by její práce měla být zaměřena na skupinové činnosti jako např. vedení třídnických hodin, přednášky, skupinová práce s dětmi, prevence šikany atd.

Individuální psychologické konzultace se, v případě Vašeho zájmu, budou konat v prostorách školy – v kanceláři v posledním patře budovy, a to každé úterý v době od 7:30 do 16:00 a každý pátek od 7:30 do 12:00. Mimo tuto dobu, je možné sjednat schůzku také v kanceláří psycholožky v budově MěÚ Rožnov p.R. - Stefanium (Palackého 480). Ke konzultacím se lze objednat prostřednictvím pedagogů, nebo telefonicky přímo u psycholožky, a to na čísle: 733 142 162.

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG – NABÍDKA SLUŽEB

·         Vyšetření psychologické – orientační vyšetření rozumových schopností dítěte (IQ) a z toho vyplývající poradenství při sníženém intelektu dítěte, popř. nadprůměrnému nadání

·         Poskytování individuálních poradenských konzultací pedagogům - řešení výchovných problémů dítěte - jak k dítěti přistupovat v rámci vyučovacích hodin (např. dítě vyrušuje v hodině, nesoustředí se, je agresivní atd.), dále záškoláctví, šikana apod.

·         Poskytování individuálních poradenských konzultací zákonným zástupcům dětí - řešení výchovných problémů dítěte – jak s dítětem pracovat v domácím prostředí (např. dítě zlobí, neposlouchá, nereaguje na výchovné postupy rodičů apod.)

·         Poradenství při práci s dítětem, kde jsou patrné projevy ADD, ADHD či jiné možné diagnózy (např. autismus, poruchy osobnosti…)

·         Poskytování individuálních poradenských konzultací (jednorázově či opakovaně) zákonným zástupcům dětí a pedagogům - řešení výukových potíží vyplývající z výchovných problémů – problematické rodinné zázemí, stresované dítě v rodině či ve třídě, obtížné začlenění dítěte do kolektivu apod.

·         Poradenství při emočních obtížích dítěte (úzkostnost, neurotické tendence, deprese apod.)

·         Práce se stresovanými dětmi, pomoc při řešení aktuálních osobních, vztahových a podobných problémů, které dítě nebude chtít řešit s učiteli či svými blízkými

·         Poradenství a podpora při projevech šikany na dítěti

·         Utváření a rozvoj komunikačních dovedností dítěte při vztahových či komunikačních problémech s učiteli nebo se školním kolektivem

·         Poradenství při projevech závislosti (experimentování) dítěte s návykovými látkami

·         Poskytnutí krizové intervence dítěti, pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům, kteří se ocitnou v psychicky mimořádně náročné a závažné situaci ve škole, či v osobním životě

·         Aktuální krizová intervence v případech afektivních projevů žáků s poruchami chování a žáků s psychiatrickými diagnózami - v případě ohrožení tělesného či duševního zdraví žáka (osob v jeho okolí)

·         Možnost zapojení se do řešení skupinového problému (neshody mezi dětmi, šikana, apod.)

·         Provádění opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole i v jednotlivých třídách

·         Podpora a péče o dítě vzdělávané podle IVP – psychická podpora a potřebná pomoc nejen dítěti, ale také rodičům či pedagogům (např. pomoc při vedení doučovacích hodin, pozorování a zpětná vazba…)

·         Rozvoj a příprava dítěte na zařazení do výchovně - vzdělávacího procesu – 1. ročníky

·         Realizace anket a dotazníkových šetření ve škole (např. s cílem zjistit potřeby žáků či zpětnou vazbu na vyučovací proces)

·         Poradenská činnost v oblasti volby budoucího povolání – učebního oboru, typu střední školy. Poskytnutí informací o možnostech a reálnosti určitého profesního oboru či střední školy.

Hledej

Nepřehlédněte

 

 

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 najdete zde

 

 

 

------------------------------------------

 

 

Dne 19. 11. proběhly volby do Školské rady. Výsledky jsou zde.  

 

------------------------------------------- 

 

 

Seznam sešitů pro 2. stupeň na školní rok 2020/21

zde

  

-------------------------------------- 

   

--------------------------------------- 

  

Schválený rozpočet naší školy na rok 2020 je v sekci Úřední deska.

 

 

 


 

 

sablony

 stonozka

ekovychova

ovocedoskol

proskoly